ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
thai   English แผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา


 

 

แผนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2557
 
1.ยุทธศาสตร์ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการและยุทธศาสตร์แหล่งความรู้และฐานข้อมูล
 • เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
  • ทำความร่วมมือด้านข้อมูลกับศูนย์อาเซียนศึกษา กับศูนย์อาเซียนศึกษาของหน่วยงานรัฐอื่น ๆ
  • เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
  • ประสานด้านข้อมูลโครงการทวาย บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด มหาชน
  • ประสานด้านข้อมูลด้านการลงทุน หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
  • ประสานด้านข้อมูลโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
  • ประสานด้านข้อมูลโครงการการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดน บ้านพุน้ำร้อน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
  • ประสานด้านข้อมูลโครงการการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
 • เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษานอกประเทศ (เมียนมาร์)
  • ทำความร่วมมือด้านวิชาการ ข้อมูลและแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทวาย
 • ฐานข้อมูลโครงการทวายและเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา
  ด้านข้อมูล
  • ทีมจัดทำข้อมูล GIS ด้านข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี บ้านพุน้ำร้อน
  • ทีมจัดทำข้อมูลโครงการทวายและข้อมูลพม่า
  • ทีมจัดทำข้อมูลด้านการค้าการลงทุน
  • ทีมจัดทำข้อมูลด้านคมนาคมและการขนส่ง
  • การจัดหา ebook เกี่ยวกับอาเซียน
   ด้านระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์
  • ทีมจัดทำเว็บไซต์และฐานข้อมูล
2. ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ และ ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากประชาคมอาเซียน
  • จัดการประชุมด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
  • จัดศึกษาดูงานโครงการทวาย ประเทศพม่า ให้ผู้สนใจร่วมเดินทาง พร้อมทำความร่วมมือวิชาการกับมหาวิทยาลัยทวาย และด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม
  • จัดงานเปิดตัวศูนย์อาเซียนศึกษา พร้อมนำเสนองานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับบ้านพุน้ำร้อน ชนกลุ่มน้อยตะเข็บชายแดน ย้อนอดีดตำนานเมืองกาญ ฯลฯ
  • จัดการประชุมเพื่อนำเสนอระบบฐานข้อมูลที่จัดสร้าง
  • จดหมายข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ในรูปแบบ e-newsletter
3. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์สร้างองค์ความรู้
  • โครงการวิจัยบ้านพุน้ำร้อนในมิติต่างๆ
  • โครงการวิจัยผลกระทบเกี่ยวกับการเปิดประชาคมอาเซียน

more vdo
เกี่ยวกับศูนย์อาเซียนศึกษา

 

ข้อมูลบริการ

ข่าว/ประกาศ

 

บริการ

 


Copyright ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี E-mail : webmail.kru@gmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์