ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
thai   English 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 
          เป็นแหล่งความรู้และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนของท้องถิ่นและเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านอาเซียนกับศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน
 
วัตถุประสงค์
  1. เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศพม่า และโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย
  2. เป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องอาเซียน
  3. เป็นศูนย์ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องอาเซียนสู่สาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
  4. เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ภาพกิจกรรม
  22/05/2561 ประชุมวิชาการประจำปี 2561 การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน
  07/05/2561 ประชาคมอาเซียน 2018
  17/04/2561 มรภ.กาญจนบุรี ตกลงความร่วมมือ MOU มหาวิทยาลัยทวาย (5-7เม.ษ.61)
  02/03/2561 การจดทะเบียนสินค้าจีไอในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
     
ข่าวอบรม/สัมมนา
25/08/2558 สัมมนาสื่อมวลชนสัญจรระดับพื้นที่ในภาค 8 ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
25/08/2558 บรรยาย เรื่องการขับเคลื่อนศูนย์อาเซียนศึกษา
25/08/2558 โครงการให้บริการวิชาการให้ความรู้อาเซียน วันที่ 4 มีนาคม 2557
04/10/2557 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Gen Y แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในยุค AEC รุ่นที่ 1
     


 เข้าสู่ระบบ

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิกCopyright ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี E-mail : webmail.kru@gmail.com