ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
thai   English วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 
          เป็นแหล่งความรู้และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนของท้องถิ่นและเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านอาเซียนกับศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน
 
วัตถุประสงค์
  1. เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศพม่า และโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย
  2. เป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องอาเซียน
  3. เป็นศูนย์ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องอาเซียนสู่สาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
  4. เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน

more vdo
เกี่ยวกับศูนย์อาเซียนศึกษา

 

ข้อมูลบริการ

ข่าว/ประกาศ

 

บริการ

 


Copyright ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี E-mail : webmail.kru@gmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์