ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
thai   English 

 
ประวัติศูนย์อาเซียนศึกษา           มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเล็งเห็นความสำคัญของการเกิดประชาคมอาเซียน และความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเป็นศูนย์ระดับท้องถิ่นที่ทำงานเป็นเครือข่ายกับศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านธุรกิจ การศึกษา การวิจัย และด้านสังคมและวัฒนธรรม
           นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ยังตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างตะวันตกกับตะวันออก (East – West Corridor) ผ่านด่านน้ำพุร้อน สู่ท่าเรือน้ำลึกทวาย ประเทศพม่า จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ประเทศพม่า ด้านตะวันตกของไทยและโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย (Dawei Project)
           ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นตามโครงการศูนย์อาเซียนศึกษาภายใต้แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเสนอขออนุมัติโครงการเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 และในปีงบประมาณ 2557 ได้รับอนุมัติโครงการจัดทำฐานข้อมูลโครงการทวายและเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ภาพกิจกรรม
  31/03/2559 กิจกรรม “รับรู้ข้อมูล รับมือกาญจน์ เปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน”
  19/08/2558 สัปดาห์แห่งการเรียนรู้และสัปดาห์อาเซียน 2558
  25/08/2557 สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมเชิงวิชาการสร้างเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษาระดับท้องถิ่น
  15/07/2557 ภาพ การปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาภาษาจีนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ณ ประเทศจีน
     
ข่าวอบรม/สัมมนา
25/08/2558 สัมมนาสื่อมวลชนสัญจรระดับพื้นที่ในภาค 8 ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
25/08/2558 บรรยาย เรื่องการขับเคลื่อนศูนย์อาเซียนศึกษา
25/08/2558 โครงการให้บริการวิชาการให้ความรู้อาเซียน วันที่ 4 มีนาคม 2557
04/10/2557 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Gen Y แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในยุค AEC รุ่นที่ 1
     


 เข้าสู่ระบบ

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิกCopyright ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี E-mail : webmail.kru@gmail.com